سه شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٧ - 
1 2
 
 
 

 

Mohammad Reza Safarinejad, and Shiva Safarinejad,
Source: J Sex Med. 2010 Feb 2. [Epub ahead of print]
 
Mohammad Reza Safarinejad
Source: J Pediatr Hematol Oncol. 2010 May;32(4):259-66.
 
 
Abbas Basiri,Hosseini SR, Tousi VN, Sichani MM
Source: J Endourol. 2010 Apr;24(4):537-40.
 
Mohammad Reza Safarinejad, seyed yousef Hossaini, Majid Ali Asgari, Farid Dadkhah, Arsia Taghva
Source: Mohammad Reza Safarinejad, , seyed yousef Hossaini, Majid Ali Asgari, Farid Dadkhah, Arsia Taghva .A randomized, double-blind, placebo-controlled study of the efficacy and safety of bupropion for treating hypoactive sexual desire disorder in ovulating women.
 
safarinejad MR
Source: safarinejad MR.The effects of the adjunctive bupropion on male sexual dysfunction induced by a selective serotonin reuptake inhibitor: a double-blind placebo-controlled and randomized study.
 
Akbar Nooralizadeh, Ali Tabibi,Nastaran Mahmoudnejad, Maryam Taheri, Peyman Mohammadi Torbati
Source: Akbar Nooralizadeh, Ali Tabibi,Nastaran Mahmoudnejad, Maryam Taheri, Peyman Mohammadi Torbati.Partial ureterectomy for a huge primary leiomyoma of the ureter.
 
Abbas Basiri, Kashi AH, Nasser Simforoosh, Farzaneh Sharifi Aghdas Halimi-Asl P, Inanlu SH.
Source: Abbas Basiri, Kashi AH, Nasser Simforoosh, Farzaneh Sharifi Aghdas Halimi-Asl P, Inanlu SH..Success of Trigonoplasty Anti-Reflux Surgery and Its Predictive Factors.
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir